תקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת טיולי ברק  (להלן: “החברה“). השימוש באתר כפוף לתקנון זה. המשתמשים באתר מתבקשים לקרא תקנון זה בעיון רב, שכן הגלישה באתר, כמו גם הגישה והשימוש במערכת ההזמנות הממוחשבת, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. מי שאינו מסכים לתנאים, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. משתמש שעושה שימוש באתר לרבות במערכת ההזמנות הממוחשבת יראו בו כמי שהסכים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 1. כללי
  1. החברה עוסקת, בין היתר, בתחום אטרקציות וחו”ל ומפעילה בעצמה או באמצעות זכיינים “טיולים מאורגנים לחו”ל”, וכמו כן הפעלה ומכירה של סיורי תוכן עצמאיים.
  2. האתר נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע אודות הפעילויות המוצעות על ידי החברה, לבצע הזמנות במערכת ההזמנות הממוחשבת בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים באתר וכן לעשות שימושים נוספים כפי שיפורטו ויעודכנו באתר מדי פעם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  3. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם לכך, יש לעיין בתנאי תקנון זה בכל כניסה מחודשת לאתר.
  4. האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) וככל שיהיו זמינים. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה לחברה ו/או למי מטעמה בקשר עם האתר, לרבות בנוגע לתכונותיו, יכולותיו, תכניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.
  5. המידע באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים ואחרים. כמו כן, על אף מאמצי החברה להציג באתר מידע נכון ומדויק, על המשתמש לקחת בחשבון כי ייתכן שהמידע המוצג בו אינו שלם ו/או אינו מעודכן ו/או חסר ו/או כי נפלו באתר טעויות שונות. אשר על כן, החובה לוודא את נכונות המידע מוטלת על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על הפרטים המוצגים באתר וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעל עניין הנוגע לאתר ו/או מהשימוש בו.
  6. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו למען הנוחות בלבד ויובהר למען הסר ספק כי הוראותיו מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
  7. הכותרות בתקנון הינן לצורך נוחות בלבד ואין ללמוד מהן דבר לגבי פרשנות הוראותיו.
 2. כללי שימוש באתר
  1. בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, האתר פתוח לשימוש כל המשתמשים. החברה אינה מבצעת סינון או בדיקה של המשתמשים באתר ואינה יכולה לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם על פי התקנון. כמו כן, לחברה אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר והחברה אינה לוקחת אחראיות על גילאי המשתמשים.
  2. המשתמש חייב להשתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות הדין והתקנון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעלה כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או כל תוכנה או יישום מחשב אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.
  3. המשתמש מסכין לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהפרת תנאי התקנון.
  4. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שבמקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל הוראות שבדין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, וכן לבצע כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון על מנת להגן על זכויותיה על פי דין ותקנון זה.
 3. שירות לקוחות
  1. בכל שאלה לגבי האתר או פעילות החברה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני barakgroups@gmail.com
 4. קניין רוחני
  1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמה של החברה מראש ובכתב.
  2. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
  3. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא קבלת הסכמה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  4. כל הזכויות שמורות ואין להעתיק / לשכפל / לצלם ולעשות שימוש בתכנים של המשחקים והחידות ללא אישור בכתב מהחברה.
 5. אבטחת מידע והגנת הפרטיות
  1. החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי זהירות למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים, אולם היא אינה יכול למנוע זאת באופן מוחלט ואין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני כח עליון ו/או חדירה למחשביה או לחשיפת המידע האגור אצלה. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע שנאגר אצלה, לא תעמוד למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
  2. המשתמש מסכים כי בכפוף להוראות הדין, החברה תהיה רשאית להגביל או לחסום את המידע (כולו או חלקו) בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש עשה שימוש במידע בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להוראות הקנון. החברה תהא רשאית למסור את פרטיו של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.
  3. ידוע למשתמש והאו נותן את הסכמתו לכך כי המידע שמסר לחברה יישמר במאגר החברה וכי החברה תהא רשאית להשתמש בו לצרכים מסחריים, בין היתר לדיוור, לפרסומות להודעות ומבצעים וכיו”ב באם מטעמה או בעצם מטעם חברה צד שלישי. המשתמש יכול לבטל את הסכמתו כאמור, בכל עת על ידי שליחת הודעת ביטול לדואר אלקטרוני barakgroups@gmail.com 
  4. טיולי ברק לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה, כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות, חברה בשליטה משותפת עם טיולי ברק / ברק הפקות וכו’). אין באמור כדי למנוע מטיולי ברק להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.
  5. אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

בכל העת ומלבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 1. הסכמה כוללת
  1. תנאי תקנון זה ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר ובמערכת ההזמנות הממוחשבת והם גוברים על כל מצב, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין החברה.
 2. שמירה על זכויות
  1. בשום מקרה לא יראו בכך שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התקנון כויתור על זכות מזכויותיה.
  2. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה.
  3. סטייה מתנאי התקנון על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואל ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 3. סמכות שיפוט
  1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הינו בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו. 

 

 

דף תנאים כללים לנרשם לטיול

 1. אני הח”מ שפרטי רשומים אצל טיולי ברק (להלן: “המטייל”) מאשר בזאת כי הזמנתי ו/או ברצוני להזמין חבילת נופש (להלן: “חבילת התיירות”) דרך טיולי ברק – לגלות עולם של חברים (להלן: “טיולי ברק“).
 1. הנני מאשר כי ידוע לי שהזמנת חבילת התיירות הינה על אחריותי בלבד.
 1. הנני פוטר בזאת את טיולי ברק ו/או את ברק רז מכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרם לי ו/או למי מטעמי, ככל שייגרם לי כתוצאה ו/או בקשר עם הזמנת חבילת התיירות ואין ולא תהא לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין או בעקיפין, כנגד טיולי ברק בכל עניין הנוגע לחבילת התיירות. שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו”ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו”ב.
 2. הריני לאשר שידוע לי שטיולי ברק משמש כמקשר וכמתווך בין המטייל לבין מפעילי וספקי השירות, כגון: סוכנות נסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, מסעדות, מדריכים מקומיים וכיוצ”ב ואין טיולי ברק אחראי בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו הניתן על ידי ספקי השירותים או מטעמם.
 1. כוח עליון: טיולי ברק יהיה פטור מאחריות כלפי המטייל ו/או מי מטעמו בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתכנית הטיול בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, הצפה, מזג אויר, מלחמה או כל פעולה של כח עליון שמעבר לשליטת טיולי ברק בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. טיולי ברק אינו יכול להתחייב או לשאת בתוצאות תנאי מזג האוויר השוררים בזמן הטיול ויתכנו מצבים כי חלק מהאתרים יהיו סגורים עקב נסיבות שאינן תלויות בנו ואינם בשליטתנו כגון: מזג אויר, עבודות ועוד.
 1. כמו כן, ייתכנו מצבים בהם תבוטל יציאה לשטח ו/או לטיול מסוים עקב תנאי מזג האוויר ו/או עקב נסיבות שאינן בשליטת טיולי ברק.
 1. תוכנית הטיול מראה את תכנון הטיול בכללי ואת כל המקומות שאנו מעוניינים לבקר ולטייל בהם, אנו בד”כ אוהבים מאוד להעמיס על הלו”ז ולבקר בכמה שיותר אטרקציות ואתרים שקיימים ביעד אליו אנו טסים, אם זאת חשוב להבהיר שלפעמים אין הקבוצה תוכל להספיק בפועל ולהגיע לכל המקומות המצוינים בתוכנית מקוצר זמן ו/או התעכבות הקבוצה באתרים השונים / פקקי תנועה / עומס מבקרים באתר מסוים / החלטות בשטח ע”י הצוות המקצועי לגבי שינוי אטרקציות ואתרים משיקולים מקצועיים ולכן קיימת האפשרות שלא נספיק לבצע ו/או להגיע לכל המקומות המצוינים בתוכנית הטיול, הנני פוטר בזאת את טיולי ברק ו/או את ברק רז מכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף ואין ולא תהא לי ו/או למי מטעמי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, במישרין או בעקיפין, כנגד טיולי ברק בכל עניין הנוגע בהקשר זה.

מובהר כי לא ינתן למטייל ו/או למי מטעמו החזר כספי כלשהו בגין האמור בסעיפים 3 , 4,  5, 6 ו-7 לעיל והמטייל מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי טיול ברק בקשר לכך.

 1. טיולי ברק תקבל הזמנות גם לנוסע בודד על פי שיקול דעתה הבלעדי וכל מקרה ידון לגופו. לא ניתן להבטיח שותף לחדר ולכן במקרה שכזה יאלץ הנרשם להוסיף תוספת תשלום עבור חדר לבד. באת חיבור לשותף לא ניתן להבטיח את התאמתו מכל בחינה שהיא למעט מין השותף, לא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על חוסר התאמה מכל סיבה שהיא.
 1. כל שינוי ו/או מחדל הקשור בחברת התעופה אינו מהווה עילה לתביעה כנגד טיולי ברק והאחריות
  כולה היא על חברות התעופה במקרה זה טיולי ברק פטורה מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מחדל שכזה. כמו כן,
  החברה רשאית לערוך שינויים בזמני הביקורים במסלולי ומועדי הטיסה. תיתכן גם החלפה של חברות התעופה
  ואי ביצוע פרטי התכנית ללא הודעה מוקדמת מראש.
  אין אפשרות לבחור מקומות ישיבה על המטוס במסגרת כרטוס קבוצתי, מראש. אין ביכולתנו להבטיח מראש הטבות בכרטיסי טיסה קבוצתיים (נקודות נוסע מתמיד, בונוסים וכד’) המוצעים ע”י חברות התעופה ליעדים שונים. במידה והמטען הלך לאיבוד במהלך הטיסות, אין הדבר באחריות טיולי ברק, חובה על הנוסע להצהיר על כך עוד בתחומי שדה התעופה. במידה ולא עשה זאת, לא תהיה לחברת התעופה כל אחריות ישירה או עקיפה לאובדן
 1. איחור ו/או עיכוב בהגעה לשדה התעופה של המטייל וביטול הטיסה ו/או הטיול עקב איחור ו/או עיכוב זה ו/או עקב נסיבות אחרות הקשורות למטייל, יהיו באחריותו הבלעדית של המטייל לרבות תשלום על כרטיסי טיסה חדשים והוצאות נוספות הכרוכות בעיכוב זה והמטייל מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי טיולי ברק בעניין זה.
 1. טיולי ברק אינה אחראית על המלון ו/או תקינות המתקנים במלון, לרבות תקינות מערכותיו, קיומם ושעות הפעלתם של מערכות מיזוג האויר, החלפת המצעים, חימום מי הרחצה, שיבוץ החדרים במלון, נוף וכיו”ב. איננו אחראים לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ונעשה ככל שביכולתנו לפתור בעיות באם יתעוררו.
  רשימת בתי המלון תימסר ללקוחות לפני יציאתם. ייתכנו שינויים של הרגע האחרון גם לאחר יציאה מהארץ.
  שיבוץ החדרים וקבלתם בשטח המלון תיהיה באופן רנדומאלי בכל מלון ומלון ואין באפשרותנו להבטיח מראש חדר במיקום מסוים או שיכון כל חברי הקבוצה באותו קומה / בניין / אגף ו/או סוג חדר. אין באפשרותנו להבטיח מראש את סוג המיטה / איכותה / גודלה גם אם הוזמנה מראש.
  במידה והוזמן חדר לשלושה סבירות גבוהה שתוכנס מיטה נוספת / מתקפלת לחדר זוגי מבלי שהחדר מותאם ללינה של שלושה. אין אפשרות להבטיח חדר גדול יותר בהזמנת חדר לשלושה ולא לנוחות המיטה הנוספות ולא תיהיה כל תלונה או דרישה מצד המזמינים חדר לשלושה במקרה כזה.
 1. טיולי ברק תעשה ככל יכולתה ליידע את חברות התעופה והמלונות על בקשות מיוחדות (כשר,
  צמחוני, טבעוני וכיו”ב) אך אינה אחראית לאספקת מזון מכל סוג שהוא. האוכל הצמחוני יכול להיות בלתי מספיק כתחליף לארוחה בשרית רגילה. על צמחונים / טבעוניים לגלות הבנה כי לא בכל היעדים נוכל לספק להם מענה ויהיה עליהם לדאוג לעצמם ושביעותם בנושא האוכל, לא יהיה החזר כספי על ארוחות בהם צמחוני / טבעוני ירגיש שלא היה לו מה לאכול.
  מתן ארוחות בטיסות הינן באחריות חברות התעופה בלבד. יש להודיענו על כך מראש בעת ביצוע הזמנתכם
  ולפחות שני ימי עבודה קודם ליציאה. חברתנו אינה אחראית למקרים בהם האוכל המבוקש לא יסופק.
 1. בהתאם לתכנית הטיול וכפי שיקבע מראש ע”י טיולי ברק יעמיד טיולי ברק לרשות הקבוצה כלי תחבורה. טיולי ברק אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק גופני ובין אם נזק ברכוש, בין הנוסעים ובין צד ג’ כלשהו אשר עלול להיגרם כתוצאה מהשימוש ו/או הנסיעה בכלי התחבורה. כמו כן, טיולי ברק אינו אחראי לנזקי גוף או רכוש כתוצאה מתאונת-דרכים במהלך הטיול ולחיובים נוספים שנתונים להחלטת חברת ההשכרה עקב נזקים ו/או אי עמידה בתנאי החוזה מול חברת ההשכרה המקומית.
 1. את הקבוצה ידריך מדריך ישראלי או מקומי דובר אנגלית. במסגרת תפקידו ידריך את הקבוצה באתרים השונים ויטפל בארגון הסידורים הקשורים בניהולו התקין של הטיול. ייתכנו מקרים בהם מדריך הקבוצה ימתין לטיול בחו”ל או לא ישוב עם הקבוצה לארץ. מובהר כי מדריך הטיול אינו מוסמך במתן עזרה ראשונה כלשהי למטייל ו/או אינו רשאי לספק למטייל טיפול תרופתי כלשהו.
 1. מחירי הטיולים נקבעו על פי תעריפי הטיסות, עלות השירותים מסים והיטלים כפי שיהיו ביום ההזמנה ע”י המטייל, כל תוספת הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ”ל ואשר תחייב עליה במחיר הטיולים תחול על המטייל בלבד.
 1. כל הסכומים הנקובים במט”ח ייגבו בש”ח לפי שער מכירה גבוה, שער המרה + 0.1 ₪ לשער, כנהוג בחברות התעופה, הסכום יקבע עפ”י השער הנקוב ביום התשלום. שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר החבילה בהתאם.
 2. יתכנו שינויים במסלול הטיול הנובעים מעדכוני ו/או שינוי לוח זמנים מקומי ביעדי הטיול ו/או שינויים בלוח הטיסות ו/או בהתאם לשיקול דעתם של המדריכים בשטח.
 1. כמו כן, ייתכנו עיכובים ו/או תקלות הקשורים לגורמי האכיפה והחוק המקומיים ו/או נותני השירות המקומיים ו/או תושבי המקום והמטייל מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בענין זה כלפי טיולי ברק.
 1. מטייל העובר על הנחיות מפורשות של המדריך ו/או הנחיות המקום ו/או חוקי המקום ו/או המדינה, עושה זאת על אחריותו הבלעדית ואין טיול ברק אחראי לספק הגנה משפטית ו/או אחרת כלשהי.
 1. חובת המטייל לבטח עצמו בפוליסות ביטוח בריאות ומטען. טיולי ברק אינו אחראי לנזקים שיגרמו למטייל כתוצאה מתאונה, מחלה, מצב בריאותי לקוי, אלימות, ונדליזם, רשלנות הנוסע, נזק למטען או נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם במהלך הטיול עקב מעשי אלימות ואיבה, גניבה, אבידה, תאונה, הוצאות רפואיות וכיוצ”ב. כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רכוש ו/או הוצאות נוספות שיגרמו למטייל מסיבות שאינן בשליטתו הבלעדית של טיולי ברק יחולו על המטייל בלבד.
 1. למען הסר ספק מובהר כי, אין טיולי ברק אחראי על ביטול הטיול עקב מצב בריאותי לקוי ו/או מחלה ו/או חוסר יכולת של המטייל לצאת לטיול ולא יינתן למטייל ו/או למי מטעמו החזר כספי כלשהו בגין כך והמטייל מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כלפי טיול ברק בקשר לכך.
 1. הנני מאשר בזה ונותן הסכמתי לטיולי ברק לעשות שימוש בתמונות ו/או בסרטי הווידאו אשר צולמו בטיול בו השתתפתי ו/או אשתתף בעתיד לצורכי שיווק וקידום טיולי ברק בעיתונות ו/או באינטרנט ו/או בטלוויזיה ו/או בכל מדיה אחרת ו/או בכל אופן כפי שיקבע ע”י טיולי ברק.
 1. מחיר הטיול אינו כולל תשלומים נוספים עבור כביסה, הוצאות אישיות וכל תשלום אחר אשר לא מפורט ומצוין במפורש בפרסום מסלולי הטיול של טיולי ברק.
 1. מידע על הצורך בחיסונים למיניהם יעשה ישירות ע”י המטייל ובאחריותו הבלעדית.
 1. מטייל הנוטל תרופות באופן קבוע יעשה זאת על אחריותו הבלעדית, חובת המטייל לעדכן את טיולי ברק / המדריך לגבי נושא הבריאותי ותרופתי טרם הרישום לטיול.
 1. אין טיולי ברק אחראי לנזקים שיגרמו למטייל עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו”ל או יציאתו בדרכון מוגבל, או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה. הנפקת האשרות ובדיקתן הינן באחריות המטייל בלבד. הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו”ל. כל הוצאה הנגרמת בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסה למדינה כלשהי, תחול על הנוסע.
 1. חובה על הנוסע לדאוג לפוליסת נוסעים בריאות ומטען מתאימה, מומלץ להכליל הטסה רפואית במקרה חירום.
  על הלקוח אחריות לציין אזרחותו בפני טיולי ברק. חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, עליו להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד.
 1. במקרה של בקשות מיוחדות, כגון ארוחות מיוחדות, מקומות ישיבה, ציוד מיוחד, סוג החדר וכיו”ב הם בגדר בקשה בלבד ואין באפשרותנו להבטיח ביצועם מראש.
 2. במידה ונוסע יחליט שהוא נפרד מן הקבוצה , אם בלו”ז ע”י טיול לבד ללא הקבוצה ואם בלינה בבתי מלון נפרד מן הקבוצה או אם ביציאת מקבוצת הוואטסאפ הקבוצתית, אין טיולי ברק אחראים על הנוסע מאותו רגע ואין הנוסע זכאי לקבל החזרים עבור דברים שלא קיבל במסגרת הטיול כגון חדר במלון / ארוחות / הסעות / כניסות וכו’, כמו כן, אין טיולי ברק אחראים להסעה (העברות) של המטייל לשדה התעופה או לכל מקום אחר במהלך הטיול.
 1. קיום הטיול מותנה בכמות משתתפים מינימלית על פי הפירוט בכל טיול. טיולי ברק שומרים לעצמם את הזכות, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לבטל ו/או לדחות כל טיול במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את קיום הטיול / חבילת הנופש אותו רכשו הנוסעים. הודעה על הביטול תיעשה עד 14 ימים לפני מועד הטיול ללא כל טענה ו/או תביעה מצד הלקוח.
  לטיולי ברק רשות לדחות או לבטל הרשמה של כל נוסע/ת אשר לשיקול דעת טיולי ברק לא יתאים להרכב
  הקבוצה ולאופייה – ללא כל צורך לנמק את החלטתה. כמו כן, זכות החברה קיימת להפסיק השתתפות נוסע/ת
  בטיול הגורם לטענת המלווה ו/או הקבוצה להפרעה למהלך הסדיר של הטיול.
  החברה אינה אחראית להתנהגות המטיילים זה כלפי זה.
 2. לטיולי ברק ו/או למדריך יש את הסמכות להרחיק מטייל מן הקבוצה לאלתר במידה ואותו מטייל מפריע / פוגע / הורס / מתנהג לא כמצופה / עבר על החוק / פגע בחבר אחר בקבוצה / השחית / גנב / קילל / מאחר כרוני / לא עומד ומתנהג כמצופה ממנו במהלך הטיול.
 1. במידה ותיאלץ לבטל את הזמנתך, על ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. ביטול העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב לחברה ואישור קבלתה. דמי הביטול המפורטים מופיעים בפירוט בכל
  תכנית טיול ותלויים בתנאים אל מול הספקים השונים (חברות תעופה, שירותי קרקע וכיו”ב)
  ביטול עפ”י סעיף עסקת “מכר מרחוק” בתוך 14יום מיום ביצוע העסקה ובתנאי שמועד ביטול העסקה
  חל בתוך 7ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות – %5 או 100ש”ח הנמוך מביניהם.
 2. במקרה של ביטול לפני שכרטיס הטיסה כורטס ובמידה נמצא משתתף אחר – ייגבו דמי הרצינות ולא
  דמי הביטול + הוצאות שנבעו מהחלפת המשתתף, בנוסף לעיל, יחויב המבטל בעלות ביטול כרטיס הטיסה כמתחייב ממדיניות חברת התעופה בחלק מן המקרים יתכן מחיר כרטיס מלא, לא יוחזרו הוצאות שנבעו בגין הנפקת אשרות ו/או רכישת שירותים שנרכשו מראש עבור הלקוח ואין אפשרות לקבל בגינם החזר.
  מניין הימים לפי ימי העבודה בארץ ימים א-ה’ (לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג)
  טיולי ברק יעשה כל מאמץ למצוא מחליף על מנת שהנוסע לא יחויב לחינם.
 1. מוסכם בזאת כי כל תלונה ו/או טענה של נוסעים כנגד החברה תובא בפנינו בכתב לא יאוחר מ- 15יום לאחר חזרת הנוסעים ארצה. הואיל ומרכז הפעילות של טיולי ברק ברמת גן, בכל מקרה של סכסוך ו/או תביעה ו/או מחלוקת שיהיו למי מהצדדים האחד כלפי השני, תהיה לבית המשפט בתל-אביב יפו סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין. הרשמת הלקוח לטיול מהווה למעשה הסכמה לתנאים, לפרטים ולמידע
  האמור.
 2. טל”ח
 

הנני מאשר שקראתי והבנתי את כתב ויתור ואחריות זה ומקבל עלי את כל התנאים האמורים בו.

האישור יהיה ע”י מילוי הטופס ושליחתו חזרה במייל לטיולי ברק לאישור התשלום. 

תנאי ביטול: (מומלץ לרכוש ביטוח טיולים לחו”ל + ביטוח ביטול טיסה/חבילת כבר בעת ההרשמה שיאפשר כיסוי מביטול הטיול מסיבות רפואיות עפ”י כללי הפוליסה). – לפרטים נוספים גלשו לאתר של טיולי ברק.

 • דמי רישום וטיפול שלהם התחייבת מראש מראש לא יוחזרו למטייל בעת ביטול מצידו ו/או בכל מקרה אחר.
 • ביטול מ- 60 ועד 45 ימי עסקים לפני מועד היציאה –  יחויב המטייל ב- 200$.
 • ביטול מ- 45 ועד 30 ימי עסקים לפני מועד היציאה –  יחויב המטייל ב- 25% ממחירו של הטיול.
 • ביטול מ- 30 ועד 15 ימי עסקים לפני מועד היציאה –  יחויב המטייל ב- 50% ממחירו של הטיול.
 • ביטול מ- 14 ועד 7 ימי עסקים לפני מועד היציאה –  יחויב המטייל ב- 80% ממחירו של הטיול.
 • ביטול בתוך 7 ימי עסקים לפני מועד היציאה –  יחויב המטייל בדמי ביטול מלאים.

הודעת ביטול תועבר בכתב לטיולי ברק במייל או בווטאסאפ.

**ביטול טיול ייעשה ויכנס לתוקף אך ורק לאחר שליחת בקשה במייל mail@barakgroups.com המאשר את ביטול הטיול ואישורו חזרה ע”י נציג מטעם טיולי ברק.

מועד הביטול – ייחשב מועד מסירת ההודעה כאמור (יום ושעה) ואישור קבלה חתום מנציג החברה מורשה החתימה.

ימי עסקים – כל אחד מהימים א’-ה’, שאינו יום חג או ערב חג, או יום שבתון.

הסכומים ששולמו באמצעות כרטיסי אשראי יוחזרו על ידי חברות האשראי בערכם השקלי, כפי ששולמו על ידי הלקוח.

חשוב לציין שבמקרים בהם יכורטסו כרטיסי הטיסה לפני 21 ימי עסקים ליציאה לטיול כדי להבטיח המחיר מפני התייקרות צפויה בתוספת הדלק וזאת אפילו זמן רב לפני מועד היציאה, יחולו דמי ביטול כרטיס הטיסה על אלה המבטלים הטיול כמתחייב מחוקי הביטול של חברות התעופה (יתכן אף מחיר הכרטיס במלואו).

כרטיסי טיסה:

אתם יכולים להחליט באם אתם קונים את כרטיס הטיסה לבדכם או על ידי טיולי ברק.

נא לעדכן בטופס הרישום במה בחרתם.

וברגע שהזמנתם כרטיס טיסה יש לשלוח אותו במיידית אלינו במייל mail@barakgroups.com.

אפשרות תשלום:

יש מספר דרכים לשלם עבור הטיול, במזומן (שקלי או יורו או דולר) / העברה בנקאית / אשראי – על תשלום זה אין תוספת תשלום מעבר לעלות הטיול כפי שפורסם.

בשימוש בכרטיסי אשראי יש עמלה של 2% על המחיר, מתשלום 1 ועד 3. (עמלת חברת כרטיסי האשראי)

ניתן גם לשלם גם ב 4 ועד 12 תשלומים בתוספת עמלה של 6% למחיר הטיול.

ניתן לשלם בתשלומים גם בעברה בנקאית או ביט או במזומן ללא עמלה כאשר מספר התשלומים המקסימלי הוא לפי מספר החודשים שייש לפני הטיול ביום הרישום, כלומר או נשארו 4 חודשים עד מועד הטיול וזה אומר שאתם זכאים ל 4 תשלומים.

לא ניתן לצאת לטיול מבלי שכל התשלום הוסדר ושולם טרם היציאה מהארץ!

העברה בנקאית:

ברק רז

בנק מזרחי טפחות

מספק סניף 413
מספר חשבון 229311

*יש לשלוח תצלום אישור העברה בוואטסאפ או במייל.

תשלום בביט: 054-6658587.

לוגו של וואטסאפ
דילוג לתוכן